سرور تیم اسپیک

 • 16 Slot

  14/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

 • 32 Slot

  25/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

 • 64 Slot

  30/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

 • 128 Slot

  50/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

 • 256 Slot

  70/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

 • 512 Slot

  100/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

 • 1024 Slot

  150/ماهانه
  سفارش دهید

   • دسترسی کامل به سرویس YaTQA

   • آپ تایم 99%

   • بدون داشتن هرگونه لگ و پکت لاس

   • پینگ عالی و پایین

   • مدیریت کامل تیم اسپیک

   • پشتیبانی

   • آنتی دیداس و فایروال اختصاصی

همراه با هر پلن میباشد
 • سرور ایران
 • تحویل آنی
 • دسترسی yatqa